ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (Որակավորման քննություններ)

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանն իրականացնում է որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

ԺԲ.00.02 – Հանրային իրավունք

Ը.00.02 – Տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Ը.00.03 – Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

Կարող են դիմել ինչպես Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի, այնպես էլ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ասպիրանտները: