Բակալավրիատ

Համալսարանում բակալավրիական  կրթություն կարող են ստանալ ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք։ Համալսարանը կադրեր է պատրաստում հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝


1.     Հայոց լեզու և գրականություն

2.     Օտար լեզու և գրականություն

3.     Լեզվաբանություն

4.     Միջազգային հարաբերություններ

5.     Լրագրություն

6.     Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

7.     Ֆինանսներ

8.     Կառավարում (մենեջմենթ)

9.     Շուկայագիտություն(մարքեթինգ)

10.  Իրավագիտություն

11.  Կրիմինալիստիկական գործունեություն

12.  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ


Ուսուցման ձևը
ցերեկային (առկա)
հեռակա
Ուսման տևողությունը
4 տարի
5 տարի
Ուսման վարձը
350 000 ՀՀ դրամ
320 000 ՀՀ դրամ
Ուսման վարձը օտարեկրյա քաղաքացիների համար
Պայմանագրային
Պայմանագրայ


  • «Գլաձոր»-ում յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով ընդունված ուսանողների 10 տոկոսը սովորում է անվճար:
  • «Գլաձորն» ունի պետպատվեր և տարկետման իրավունք:
  • Բուհն իրավունք ունի կնքել անհատական պայմանագրեր և սահմանել անհատական ուսման վարձմասնավորապեսզոհված ազատամարտիկների և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար:
  • «Գլաձոր» համալսարան կարող են ընդունվել նրանքովքեր կստանան դրական գնահատականներ ինչպես միասնական և կենտրոնացվածայնպես էլ «Գլաձոր» համալսարանում կազմակերպվող ընդունելության քննություններից
  • Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմՏրվում է դիպլոմի միասնական հավելված (հայերենանգլերեն լեզուներով):
  • Համալսարանի բակալավրի առկա բաժնում ընդունելությունը կատարվում է ՀՀ ԿԳՆ կողմից սահմանված կարգիիսկ հեռակա բաժնի ընդունելությունըԵԳՀ «Բակալավրի կրթական ծրագրի ընդունելության կանոնակարգ»-ի համաձայն


Էլ.հասցե`gladzor@gladzor.am

Հեռ.` +374 10 545980, 545981