Գիտական խորհուրդ

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Գիտական խորհուրդը (ԳԽ) համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա: Գիտական խորհուրդը նախագահում է ռեկտորը, ի պաշտոնե ԳԽ անդամներ են ԳԽ քարտուղարը, պրոռեկտորները, համալսարանի ստորաբաժանումների ղեկավարները, ՈՒԽ նախագահը: Ռեկտորի հրամանով ԳԽ կազմում են ընդգրկվում համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի առաջատար ներկայացուցիչները, խորհրդակցական ձայնի իրավունքով` արտաքին շահակիցները: ԳԽ անդամ է ուսանողական համակազմի 25 տոկոսը: